Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu.

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek remizy OSP w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 98 i dotyczy:
– przebudowy istniejącego budynku, wykonania elewacji zewnętrznej, odwodnienia, zakupu i montaż rynien,
– zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
– zakupu i instalacji monitoringu,
– zakupu wyposażenia na potrzeby działalności instytucji kultury i biblioteki.
– zagospodarowania terenu wokół budynku, wykonania oświetlenia,
– remontu drogi dojazdowej do obiektu.

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
1,2 mln zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4, Działanie 7.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice