Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje park w zespole dworsko-parkowym w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy
– wykonania utwardzonych chodników – alejek parkowych,
– zakupu i montażu urządzeń wodnych – m.in. fontanny i kaskady,
– budowy altany,
– zakupu i montażu ławek, koszy na śmieci,
– wykonania ogrodzenia,
– zakupu i montażu oświetlenia parkowego,
– zakupu i montażu monitoringu,
– urządzenia zieleni,
– budowy parkingu

 

Szacowana wartość projektu (zł)
900 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.