Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego, kompleksowe uporządkowanie oraz poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje zespół dworsko-parkowy w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego, kompleksowego uporządkowania oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Szacowana wartość projektu (zł)
3,5mln zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.