Prace nad projektem – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

W Gminie Fajsławice trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie oraz załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu”. Czytaj dalej Prace nad projektem – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Fajsławice

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez programy integracji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, program wykorzystywał będzie wyposażenie centrów aktywności społecznej w poszczególnych miejscowościach obszaru rewitalizacji

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPO WL 2014-2020 (Działanie 11.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, GOPS w Fajsławicach

Działania informacyjne zachęcające rolników do uprawy rolnictwa ekologicznego i roślin energetycznych związanych z OZE

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Cykl spotkań informacyjnych i szkoleń

 

Szacowana wartość projektu (zł)
15500zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

Szkolenia i spotkania informacyjne zachęcające do aplikowania o środki z UE

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Cykl spotkań informacyjnych i szkoleń

 

Szacowana wartość projektu (zł)
15500zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPOWL 2014-2020
PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, LGD

Organizacja pikników i zajęć sportowo-rekreacyjnych

Cel operacyjny 2. Ograniczone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej na obszarze rewitalizacji

 

Opis
Organizacja pikników i zajęć sportowo – rekreacyjnych wykorzystujących przestrzeń publiczną poddaną rewitalizacji. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestniczenia w wydarzeniach i promocja zdrowego stylu życia

 

Szacowana wartość projektu (zł)
40000zł

 

Źródło finansowania
MSiT, Budżet Gminy

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Biblioteka, Szkoły

Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa zmierzająca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi centrum gminy

 

Opis
Montaż siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w parku w Fajsławicach

 

Szacowana wartość projektu (zł)
60000zł

 

Źródło finansowania
Środki własne,
PROW 2014-2020 (Poddziałanie 19.2)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

Wprowadzenie systemu ulg dla inwestorów i przedsiębiorców

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie gminy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
70000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

OHP

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

I grupa (15-17 lat) to osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, zaniedbujące obowiązek szkolny – wykazujące słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach szkolnych, a przez to zagrożone wykluczeniem społecznym, Celem projektu będzie udzielenie tym osobom wsparcia prowadzącego do podjęcia nauki lub szkolenia, nabycia kwalifikacji oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

II grupa (18-24 lata) to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Wsparcie przewidziane dla grupy projektowej I i II
Opieka wychowawców
Ubezpieczenie NNW
Wyżywienie w trakcie zajęć
Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty
Indywidualne wsparcie psychologiczne
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Kursy językowe
Kursy ECDL

 

Wsparcie przewidziane tylko dla I grupy
Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
Konkurs z nagrodami związany ze wparciem udzielanym w ramach projektu
Podstawowy kurs komputerowy

 

Wsparcie przewidziane tylko dla II grupy
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
Kursy zawodowe
Kursy prawa jazdy kat. B

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – zajęcia w trzech modułach (I warsztaty z tworzenia i zarządzania domowym budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, III prawo pracy, podatki)

Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

Coaching zawodowy – zajęcia grupowe np. po 5 osób (zwiększenie samooceny i samoakceptacji, automotywacja, asertywność, kreatywność)

Staże zawodowe (3 mies.)

Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem

Stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródło finansowania
POWER Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.2

 

Podmiot realizujący projekt
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Zajęcia sportowe dla mieszkańców

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Organizacja:
2 treningów i 1 zawodów dla osób spoza klubu sportowego

 

Szacowana wartość projektu (zł)
Ok. 5000zł za wydarzenie

 

Źródło finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Kluby sportowe