Zajęcia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt będzie obejmował realizację:
– szkoleń dla dzieci i młodzieży
– szkoleń dla osób bezrobotnych
– uniwersytetu trzeciego wieku: kursy komputerowe i nauki języków obcych
– na bazie doświadczeń starszego pokolenia: pokazy potraw tradycyjnych, pogadanki m.in. jak dawniej leczono ziołami, warsztaty jak malować pisanki, jak rzeźbić
– wspólnych biesiad rodzinnych i pokoleniowych
– spotkań i występów grup ludowych celem upowszechniania folkloru

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródła finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Organizacje pozarządowe

Spotkania edukacyjne nt. współczesnych zagrożeń – Przemoc

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Edukacja seniorów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, doświadczających przemocy w domu oraz narażonych na oszustów, 2. Kampania społeczna wśród seniorów poświęcona przemocy wobec osób starszych

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, dotacje

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Policja, Biblioteka, GOPS

Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt polega na organizacji staży dla osób wykluczonych, długotrwale bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w celu ich aktywizacji i powrotu na rynek pracy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
300 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, RPO WL 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stworzenie oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

Stworzenie spójnej, obejmującej w szczególności obszar do rewitalizacji, oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

 

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty kulturalnej zgodnej z potrzebami mieszkańców organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
700 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice

Stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych integrujących lokalną społeczność

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami mieszkańców Fajsławic, zgodnych z ich potrzebami, organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
500 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, RPO WL 2014-2020; PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 130A i dotyczy:
– docieplenia elewacji;
– wymiany stolarki okienno-drzwiowej;
– modernizacji (wraz z płukaniem) instalacji CO;
– montażu pomp ciepła (z dolnym źródłem) – 3 pompy glikol-woda o łącznej mocy 152,62 kW wraz z wykonaniem 32 odwiertów na działkach o nr 1660/6 i 1660/7 o głębokości 99 m każdy i montażem dolnego źródła ciepła. Projekt zakłada wdrożenie systemu zarządzania, pomiaru i monitoringu (liczniki ciepła) oraz pełną automatykę pomp ciepła.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
2 576 875,52zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje park w zespole dworsko-parkowym w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy
– wykonania utwardzonych chodników – alejek parkowych,
– zakupu i montażu urządzeń wodnych – m.in. fontanny i kaskady,
– budowy altany,
– zakupu i montażu ławek, koszy na śmieci,
– wykonania ogrodzenia,
– zakupu i montażu oświetlenia parkowego,
– zakupu i montażu monitoringu,
– urządzenia zieleni,
– budowy parkingu

 

Szacowana wartość projektu (zł)
900 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego, kompleksowe uporządkowanie oraz poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje zespół dworsko-parkowy w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego, kompleksowego uporządkowania oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Szacowana wartość projektu (zł)
3,5mln zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.

Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu.

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek remizy OSP w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 98 i dotyczy:
– przebudowy istniejącego budynku, wykonania elewacji zewnętrznej, odwodnienia, zakupu i montaż rynien,
– zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
– zakupu i instalacji monitoringu,
– zakupu wyposażenia na potrzeby działalności instytucji kultury i biblioteki.
– zagospodarowania terenu wokół budynku, wykonania oświetlenia,
– remontu drogi dojazdowej do obiektu.

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
1,2 mln zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4, Działanie 7.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice