Wprowadzenie systemu ulg dla inwestorów i przedsiębiorców

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie gminy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
70000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

OHP

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

I grupa (15-17 lat) to osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, zaniedbujące obowiązek szkolny – wykazujące słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach szkolnych, a przez to zagrożone wykluczeniem społecznym, Celem projektu będzie udzielenie tym osobom wsparcia prowadzącego do podjęcia nauki lub szkolenia, nabycia kwalifikacji oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

II grupa (18-24 lata) to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Wsparcie przewidziane dla grupy projektowej I i II
Opieka wychowawców
Ubezpieczenie NNW
Wyżywienie w trakcie zajęć
Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty
Indywidualne wsparcie psychologiczne
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Kursy językowe
Kursy ECDL

 

Wsparcie przewidziane tylko dla I grupy
Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
Konkurs z nagrodami związany ze wparciem udzielanym w ramach projektu
Podstawowy kurs komputerowy

 

Wsparcie przewidziane tylko dla II grupy
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
Kursy zawodowe
Kursy prawa jazdy kat. B

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – zajęcia w trzech modułach (I warsztaty z tworzenia i zarządzania domowym budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, III prawo pracy, podatki)

Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

Coaching zawodowy – zajęcia grupowe np. po 5 osób (zwiększenie samooceny i samoakceptacji, automotywacja, asertywność, kreatywność)

Staże zawodowe (3 mies.)

Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem

Stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródło finansowania
POWER Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.2

 

Podmiot realizujący projekt
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Zajęcia sportowe dla mieszkańców

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Organizacja:
2 treningów i 1 zawodów dla osób spoza klubu sportowego

 

Szacowana wartość projektu (zł)
Ok. 5000zł za wydarzenie

 

Źródło finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Kluby sportowe

Zajęcia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt będzie obejmował realizację:
– szkoleń dla dzieci i młodzieży
– szkoleń dla osób bezrobotnych
– uniwersytetu trzeciego wieku: kursy komputerowe i nauki języków obcych
– na bazie doświadczeń starszego pokolenia: pokazy potraw tradycyjnych, pogadanki m.in. jak dawniej leczono ziołami, warsztaty jak malować pisanki, jak rzeźbić
– wspólnych biesiad rodzinnych i pokoleniowych
– spotkań i występów grup ludowych celem upowszechniania folkloru

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródła finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Organizacje pozarządowe

Spotkania edukacyjne nt. współczesnych zagrożeń – Przemoc

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Edukacja seniorów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, doświadczających przemocy w domu oraz narażonych na oszustów, 2. Kampania społeczna wśród seniorów poświęcona przemocy wobec osób starszych

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, dotacje

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Policja, Biblioteka, GOPS

Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt polega na organizacji staży dla osób wykluczonych, długotrwale bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w celu ich aktywizacji i powrotu na rynek pracy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
300 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, RPO WL 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stworzenie oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

Stworzenie spójnej, obejmującej w szczególności obszar do rewitalizacji, oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

 

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty kulturalnej zgodnej z potrzebami mieszkańców organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
700 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice

Stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych integrujących lokalną społeczność

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami mieszkańców Fajsławic, zgodnych z ich potrzebami, organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
500 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, RPO WL 2014-2020; PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 130A i dotyczy:
– docieplenia elewacji;
– wymiany stolarki okienno-drzwiowej;
– modernizacji (wraz z płukaniem) instalacji CO;
– montażu pomp ciepła (z dolnym źródłem) – 3 pompy glikol-woda o łącznej mocy 152,62 kW wraz z wykonaniem 32 odwiertów na działkach o nr 1660/6 i 1660/7 o głębokości 99 m każdy i montażem dolnego źródła ciepła. Projekt zakłada wdrożenie systemu zarządzania, pomiaru i monitoringu (liczniki ciepła) oraz pełną automatykę pomp ciepła.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
2 576 875,52zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice