Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje park w zespole dworsko-parkowym w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy
– wykonania utwardzonych chodników – alejek parkowych,
– zakupu i montażu urządzeń wodnych – m.in. fontanny i kaskady,
– budowy altany,
– zakupu i montażu ławek, koszy na śmieci,
– wykonania ogrodzenia,
– zakupu i montażu oświetlenia parkowego,
– zakupu i montażu monitoringu,
– urządzenia zieleni,
– budowy parkingu

 

Szacowana wartość projektu (zł)
900 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego, kompleksowe uporządkowanie oraz poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji;

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje zespół dworsko-parkowy w Fajsławicach (nr działek: 1658/8, 1658/9, 16595) i dotyczy rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego, kompleksowego uporządkowania oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej najbliższego otoczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Szacowana wartość projektu (zł)
3,5mln zł

 

Źródło finansowania
Środki własne
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich)

 

Podmiot realizujący projekt
JASMIN SPÓŁKA Z O.O.

Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu.

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek remizy OSP w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 98 i dotyczy:
– przebudowy istniejącego budynku, wykonania elewacji zewnętrznej, odwodnienia, zakupu i montaż rynien,
– zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
– zakupu i instalacji monitoringu,
– zakupu wyposażenia na potrzeby działalności instytucji kultury i biblioteki.
– zagospodarowania terenu wokół budynku, wykonania oświetlenia,
– remontu drogi dojazdowej do obiektu.

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
1,2 mln zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 13.4, Działanie 7.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice