Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Fajsławice

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez programy integracji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, program wykorzystywał będzie wyposażenie centrów aktywności społecznej w poszczególnych miejscowościach obszaru rewitalizacji

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPO WL 2014-2020 (Działanie 11.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, GOPS w Fajsławicach

Działania informacyjne zachęcające rolników do uprawy rolnictwa ekologicznego i roślin energetycznych związanych z OZE

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Cykl spotkań informacyjnych i szkoleń

 

Szacowana wartość projektu (zł)
15500zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice

Szkolenia i spotkania informacyjne zachęcające do aplikowania o środki z UE

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Cykl spotkań informacyjnych i szkoleń

 

Szacowana wartość projektu (zł)
15500zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPOWL 2014-2020
PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, LGD

Organizacja pikników i zajęć sportowo-rekreacyjnych

Cel operacyjny 2. Ograniczone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej na obszarze rewitalizacji

 

Opis
Organizacja pikników i zajęć sportowo – rekreacyjnych wykorzystujących przestrzeń publiczną poddaną rewitalizacji. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestniczenia w wydarzeniach i promocja zdrowego stylu życia

 

Szacowana wartość projektu (zł)
40000zł

 

Źródło finansowania
MSiT, Budżet Gminy

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Biblioteka, Szkoły

Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa zmierzająca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi centrum gminy

 

Opis
Montaż siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w parku w Fajsławicach

 

Szacowana wartość projektu (zł)
60000zł

 

Źródło finansowania
Środki własne,
PROW 2014-2020 (Poddziałanie 19.2)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice