OHP

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

I grupa (15-17 lat) to osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, zaniedbujące obowiązek szkolny – wykazujące słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach szkolnych, a przez to zagrożone wykluczeniem społecznym, Celem projektu będzie udzielenie tym osobom wsparcia prowadzącego do podjęcia nauki lub szkolenia, nabycia kwalifikacji oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

II grupa (18-24 lata) to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Wsparcie przewidziane dla grupy projektowej I i II
Opieka wychowawców
Ubezpieczenie NNW
Wyżywienie w trakcie zajęć
Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty
Indywidualne wsparcie psychologiczne
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Kursy językowe
Kursy ECDL

 

Wsparcie przewidziane tylko dla I grupy
Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
Konkurs z nagrodami związany ze wparciem udzielanym w ramach projektu
Podstawowy kurs komputerowy

 

Wsparcie przewidziane tylko dla II grupy
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
Kursy zawodowe
Kursy prawa jazdy kat. B

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – zajęcia w trzech modułach (I warsztaty z tworzenia i zarządzania domowym budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, III prawo pracy, podatki)

Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

Coaching zawodowy – zajęcia grupowe np. po 5 osób (zwiększenie samooceny i samoakceptacji, automotywacja, asertywność, kreatywność)

Staże zawodowe (3 mies.)

Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem

Stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródło finansowania
POWER Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.2

 

Podmiot realizujący projekt
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy