Planowane w ramach LPR działania rewitalizacyjne

Planowane w ramach LPR działania rewitalizacyjne

Główne projekty rewitalizacyjne

Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP
Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego
Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych integrujących lokalną społeczność
Stworzenie oferty kulturalnej integrującej mieszkańców
Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa
Spotkania edukacyjne nt. współczesnych zagrożeń – Przemoc
Zajęcia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych
Zajęcia sportowe dla mieszkańców
OHP
Wprowadzenie systemu ulg dla inwestorów i przedsiębiorców
Zachęcanie rolników do modernizacji gospodarstw

Uzupełniające projekty rewitalizacyjne

Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach
Organizacja pikników i zajęć sportowo-rekreacyjnych
Szkolenia i spotkania informacyjne zachęcające do aplikowania o środki z UE
Działania informacyjne zachęcające rolników do uprawy rolnictwa ekologicznego
Poprawa dostępu do rynku pracy