Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Fajsławice

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez programy integracji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, program wykorzystywał będzie wyposażenie centrów aktywności społecznej w poszczególnych miejscowościach obszaru rewitalizacji

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPO WL 2014-2020 (Działanie 11.1)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, GOPS w Fajsławicach