Prace nad projektem – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

W Gminie Fajsławice trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie oraz załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu”.

Gmina Fajsławice ubiega się o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na styczeń 2019 r.