Stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych integrujących lokalną społeczność

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami mieszkańców Fajsławic, zgodnych z ich potrzebami, organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
500 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, RPO WL 2014-2020; PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice