Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt polega na organizacji staży dla osób wykluczonych, długotrwale bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w celu ich aktywizacji i powrotu na rynek pracy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
300 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, RPO WL 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej