Zaproszenie na II konsultacje społeczne

Gmina Fajsławice realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fajsławice”.

Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji
w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, sala konferencyjna na I piętrze.

 

Program konsultacji społecznych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Warsztat: przedstawienie omówienie i dyskusja nad celami Lokalnego Programu Rewitalizacji.
2. Prezentacja fiszek rewitalizacyjnych (mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji)

 

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo swoje uwagi i propozycje, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Fajsławice
Tadeusz Chruściel

٭ Program opracowywany na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)